Regulamin przedszkolaREGULAMIN

GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŚWIERKLAŃCU

1.      Przedszkole czynne jest codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 6.30 do 16.30.

2.      Do przedszkola dzieci uczęszczają na ilość godzin zadeklarowaną w umowie.

3.      Przedszkole przy współudziale Rodziców realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

4.      Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez Rodziców lub osoby przez nich  upoważnione. Rodzicom i opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie powierzamy.

5.      Za dziecko pozostawione w przedszkolu uważa się dziecko oddane pod opiekę woźnej dyżurującej w szatni lub nauczycielowi w sali. Za dziecko odebrane uważa się dziecko oddane przez nauczyciela, woźną pod opiekę rodzica w szatni, ogrodzie lub innym miejscu.

6.      Rodzice są obowiązani przyprowadzać i odbierać dzieci w wyznaczonych przez przedszkole godzinach. Dziecko powinno być przyprowadzone najpóźniej do godziny 9.00, natomiast placówkę należy opuścić do godziny 16.30.

7.      Wszelkie zmiany dotyczące rezygnacji z przedszkola, godzin pobytu i ilości spożywanych posiłków powinny być zgłaszane do końca miesiąca poprzedzającego zmianę i wymagają zgody dyrektora. O zmianie Rodzic informuje nauczyciela i intendenta .

8.      Rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat do 10 danego miesiąca.

9.      W przypadku zalegania z dwumiesięczną odpłatnością dziecko zostaje skreślone z listy przedszkolaków, co nie zwalnia Rodzica z opłacenia zaległości.

10.  Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

11.  W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków .

12.  Na podwórko wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.

13.  Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie .

14.  Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

15.  W miarę możliwości lokalowych placówki, na życzenie Rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe .

16.  Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację rodziców, tzw Radę Rodziców, której celem jest wspieranie przedszkola w wychowaniu i kształceniu dzieci.

 

 

Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Przedszkola

Wszystkie prawa zastrzeżone Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu.
Projekt i wykonanie Intersid.