Program Magia Czytania 

Przedszkole „Pod Zielonym Listkiem” w Świerklańcu

 

 

 

 

 

 

 

MAGIA CZYTANIA

 

PROGRAM EDUKACJI LITERACKIEJ

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 

 

 

 

„Codzienne czytanie dziecku (...) jest czynnością prawdziwie magiczną,

zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka,

znakomicie wspiera jego rozwój (...),

a przy tym przynosi dziecku ogromną radość

i pozostawia cudowne wspomnienia.”

I. Koźmińska, E. Olszewska „Wychowanie przez czytanie”

 

 

 

 

 

Opracowała:

Elżbieta Świder

 

 

 

 

 

 

Świerklaniec 2016

Wstęp

 

            W pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola ogromne znaczenie ma kontakt dzieci z literaturą. Literatura odgrywa istotną rolę nie tylko w kształceniu umiejętności intelektualnych, zwłaszcza językowych, ale także wpływa na sferę emocjonalną dziecka, ukazuje przykłady społecznego współżycia, rozwija wrażliwość i wyobraźnię. Czytanie poszerza wiedzę ogólną, uczy myślenia, pomaga zrozumieć świat, siebie i innych ludzi, bogaci zasób słownikowy dzieci, uczy, jak wyrażać swoje myśli w sposób poprawny i ładny, rozbudza ciekawość świata. Może być inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej, ruchowej, plastycznej lub muzycznej albo też formą relaksacji.

            Niestety, we współczesnym świecie coraz częściej o tym zapominamy. Telewizja, Internet, gry komputerowe wygrywają z książką, dla wielu są bardziej atrakcyjnym sposobem spędzania czasu. A przecież nadmierne oglądanie telewizji jest szkodliwe, np. nie rozwija ono u dzieci myślenia, skraca przedział uwagi, wywołuje lęki, znieczula na przemoc.

Dlatego dziecko powinno już w najmłodszych latach otrzymać alternatywę w postaci innej formy spędzania czasu, jaką jest czytanie. Należy także dołożyć starań, by czynność ta nie była dla dziecka trudna, nudna, mniej atrakcyjna od obrazów w telewizji, ale przynosiła mu autentyczną radość, dostarczała wzruszeń oraz doznań estetycznych i pozostawiła miłe wspomnienia na przyszłość.

                  Wiek przedszkolny to okres, gdy tworzą się stałe nawyki. Jest to doskonały czas na to, by rozbudzać w dzieciach potrzebę obcowania z książką, wychować przyszłych czytelników.

                  Wg Hanny Ratyńskiej kontakt z książką nie jest naturalną potrzebą dziecka, tak jak np. zabawa. Dlatego zainteresowanie książkami powinno być rozbudzane u dzieci jak najwcześniej.

            Początkowo dziecko traktuje książkę jak zabawkę – jest ona przedmiotem manipulacyjnej zabawy. Dziecko stopniowo zaczyna interesować się obrazkami, ale to zainteresowanie jest zmienne i krótkotrwałe. Dopiero nauczyciel lub rodzic mogą zainteresować dziecko treścią książki, w sugestywny sposób przekazać treść, odwołując się do uczuć i wyobraźni dziecka. W ten sposób książka zaczyna zajmować coraz więcej miejsca w życiu małego dziecka, staje się nieodłącznym towarzyszem zabaw i zajęć. 

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – od najmłodszych lat rozwijajmy w nich miłość do książek.

                  Program edukacji literackiej „Magia czytania” stanowi opis sposobu realizacji działań związanych z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych u dzieci z uwzględnieniem korzyści wynikających z czytania, takich jak: doskonalenie kompetencji językowych, kształtowanie wymowy, poszerzanie wiedzy o świecie, rozwijanie aktywności twórczej, ćwiczenie pamięci i  koncentracji uwagi, kształtowanie postaw prospołecznych i rozwój inteligencji emocjonalnej.

 

Założenia ogólne programu

 

                  Program edukacji „Magia czytania” zakłada stworzenie warunków sprzyjających rozbudzaniu zamiłowania do literatury, wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i wychowanie przyszłego czytelnika.

 

                  Najważniejszą rolę w kształtowaniu nawyku czytania odgrywają rodzice i bliscy dziecka. Nikt bowiem nie zastąpi czytającego głośno rodzica. Tylko mama i tata – najważniejsze osoby w życiu dziecka - mogą stworzyć to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie bycia razem, wspólnego przeżywania radości czytania. Natomiast rodzice pogrążeni we własnych lekturach są najlepszym wzorem czytelniczym dla dzieci. Dlatego też jednym z założeń programu jest uświadomienie rodzicom roli czytania, a także ich aktywny udział w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych u dzieci.

                  Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie go brak, dać dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem pisanym.

Literatura dziecięca wykorzystywana jest w przedszkolu bardzo szeroko. Często jest podstawą do organizowania zajęć edukacyjnych, przybliża dzieciom wartości moralne, stanowi inspirację do prac plastycznych, zabaw muzyczno – ruchowych, jest również formą relaksacji.

                  Program „Magia czytania” zakłada umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych  poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz  udział w zabawach inspirowanych tekstem literackim.
                  Niniejszy program nawiązuje do kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Niektóre treści, jak również sam tytuł programu zaczerpnięte zostały ze strony internetowej Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

                  Zadania wynikające z programu winny być realizowane systematycznie, w pogodnej, przyjaznej atmosferze. W realizacji programu uczestniczą nauczyciele, dzieci i rodzice, a także pozostali pracownicy przedszkola oraz zapraszani goście.

                  Program „Magia czytania” przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych.

Osiągnięcie głównego celu programu możliwe jest dla wszystkich dzieci przedszkolnych niezależnie od wieku. Natomiast metody, zadania, sposoby ich realizacji oraz dobór treści programowych należy dostosować do wieku i potrzeb dzieci. Również przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) zależne będą od wieku i możliwości dzieci.

                  Program realizowany będzie w Przedszkolu w Świerklańcu

od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

                  Program „Magia czytania” opracowano zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895).

 

 

 

 

Cel główny programu:

 

Celem głównym niniejszego programu jest rozbudzanie zamiłowania do literatury u dzieci - aktywnych słuchaczy i przyszłych czytelników, a także rozwijanie ich kompetencji językowych.

 

 

Cele ogólne:

 

-          Rozwijanie zainteresowań książką

-          Zdobywanie doświadczeń w słuchaniu i mówieniu

-          Ćwiczenie pamięci i uwagi

-          Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych

-          Rozwijanie inwencji twórczej

-          Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

 

 

Cele szczegółowe:

 

-          poznawanie zasad korzystania z książek

-          kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy i przeżyć

-          wyrabianie nawyku czytania jako jednej z form spędzania wolnego czasu

-          wyrabianie nawyku wyciszania się podczas lektury

-          kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

-          poznawanie utworów literatury dziecięcej

-          poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata

-          doskonalenie pamięci podczas nauki wierszy

-          kształtowanie prawidłowych postaw moralnych, odróżnianie dobra od zła

-          uwrażliwianie na odczucia i los innych ludzi

-          rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej poprzez zabawy dramowe, plastyczne, muzyczne i ruchowe nawiązujące do wysłuchanego tekstu

-          dostarczanie wzorców prawidłowej wymowy

-          doskonalenie prawidłowej artykulacji

-          wzbogacanie słownictwa dzieci

-          poznawanie i stosowanie przez dzieci prawidłowych konstrukcji gramatycznych

-          kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu 

-          doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem

 

 

 

 

 

Metody i formy realizacji programu

 

Metody służące realizacji programu to przede wszystkim metody oparte na słowie oraz działaniu dzieci.

 

 

Metody:

 

-          metody słowne (słuchanie opowiadań i wierszy, wyjaśnienia, instrukcje, rozmowy, zagadki)

-          metody aktywizujące (drama, przekład intersemiotyczny, ekspresja plastyczna, muzyczna i ruchowa, tworzenie książeczek i opowiadań, burza mózgów)

-          metody eksponujące (pokaz ilustracji, oglądanie książek, oglądanie spektakli teatralnych, inscenizacji i wystąpień rówieśników,  wystawy prac dzieci)

-          metody ćwiczeniowe (powtarzanie fragmentów tekstów, nauka wierszy na pamięć, ćwiczenia artykulacyjne i ortofoniczne)

 

Formy:

 

-          grupowa

-          zespołowa

-          indywidualna

 

Formy aktywności dzieci to w szczególności codzienny kontakt z książką, zabawy teatralne i słowotwórcze, sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczycielkę, udział w uroczystościach przedszkolnych, a także wycieczki i wyjścia np. do biblioteki, do teatru.

 

 

 

 

SPOSOBY REALIZACJI USTALONYCH CELÓW:

 

-          Oglądanie książek przez dzieci, podejmowanie swobodnych rozmów na ich temat.

-          Słuchanie baśni, bajek, opowiadań i wierszy czytanych lub opowiadanych przez dorosłego – udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” (codzienne czytanie w grupie przez wychowawcę, raz w miesiącu – wspólne spotkanie wszystkich dzieci w przedszkolu, czytanie przez zaproszonego do przedszkola gościa lub pracownika przedszkola).

-          Poznawanie dłuższych utworów literackich, fragmentami w ciągu 2 – 3 kolejnych dni.

-          Słuchanie opowieści, bajek, wierszy odtwarzanych z płyty.

-          Ustalenie czasu, w którym odbywać się będzie codzienne czytanie, stworzenie warunków do wyciszenia się dzieci.

-          Poznawanie różnorodnych utworów o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru.

-          Tworzenie grupowych kącików książek z literaturą dobraną do realizowanej tematyki zajęć (przy współudziale rodziców, którzy udostępnią do tego celu książki swoich dzieci).

-          Rozmowy na temat obchodzenia się z książkami.

-          Oglądanie przez dzieci teatrzyków, inscenizacji w wykonaniu nauczyciela z wykorzystaniem sylwet, pacynek itp.

-          Oglądanie przedstawień teatralnych na terenie przedszkola lub poza nim (inscenizacje przygotowane przez dzieci, zapraszanie do przedszkola teatrzyków, wycieczka do teatru).

-          Rozmowy z dziećmi na temat baśni, bajek, opowiadań, postępowania bohaterów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania przeszkód.

-          Wyodrębnianie postaci pozytywnych i negatywnych. Wyprowadzanie wniosków związanych ze skutkami różnych zachowań i przedstawionych zdarzeń.

-          Dyskutowanie, wymiana poglądów na temat różnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

-          Inscenizowanie przez dzieci wybranych fragmentów lub całości baśni, zabawy dramowe (ewentualne zmiany zakończenia, dodawanie wątków, kontynuowanie losów bohaterów według pomysłu dzieci).

-          Wcielanie się w bohaterów, przeżywanie i przedstawianie mimiką, ruchem, głosem ich emocji.

-          Aktywne słuchanie bajek logopedycznych (ćwiczenia artykulacyjne).

-          Zabawy plastyczne inspirowane tekstami literackimi (na przykład malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, wykonywanie elementów stroju, scenografii, masek do inscenizacji).

-          Wykonywanie prostych kukiełek.

-          Manipulowanie sylwetami, kukiełkami, układanie dialogów miedzy postaciami, tworzenie wymyślonych zdarzeń i sytuacji.

-          Układanie przez grupę wspólnego opowiadania, bajki. 

-          Przygotowanie dzieci do występów dla kolegów lub rodziców (uroczystości przedszkolne, jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny).

-          Wyrażanie emocji poprzez ruch, taniec, muzykę; dobieranie muzyki pasującej nastrojem do wysłuchanego tekstu.

-          Uczestniczenie w opowieściach ruchowych, zabawach ilustrowanych ruchem.

-          Udział dzieci w zabawach inscenizowanych.

-          Wykonywanie książeczek przez dzieci.

-          Wykonywanie ilustracji do poznanych baśni, bajek, opowiadań.

-          Wycieczka do biblioteki - zapoznanie z pracą wykonywaną przez bibliotekarza.

-          Nauka wierszy- recytacja indywidualna i zbiorowa.

-          Udział dzieci w zabawach wzbogacających słownictwo (szukanie rymów, tworzenie rodzinek wyrazów – najpierw z wykorzystaniem obrazków, potem wymyślanie przez dzieci; zabawa twórcza „Jak nazwiesz ten przedmiot inaczej?”; kończenie zdań, np. Najbardziej lubię..., Pewnego dnia...; wymyślanie synonimów na określenie przedmiotu, wymyślanie jak największej liczby określeń, np. Lalka jest..., Niebieski jak... itp.).

-          Poznawanie wybranych autorów literatury polskiej i obcej oraz ich utworów (np. Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Wanda Chotomska, Dorota Gellner, Hans Christian Andersen, bracia Grimm, Charles Perrault).

-          Udział dzieci w konkursach przedszkolnych lub zorganizowanych w grupach.

-          Promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – opracowanie tekstów do gazetki przedszkolnej lub na stronę internetową przedszkola w celu uświadomienia dorosłym ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego oraz zachęcenia rodziców do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom.

-          Włączenie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI EDUKACJI LITERACKIEJ

 

Treści edukacji literackiej programu „Magia czytania” podzielić można następująco:

  1. Książeczki to nasze przyjaciółki.
  2. W krainie baśni i opowieści.
  3. Moja własna opowieść.
  4. Poznajemy sztukę teatru.
  5. Jesteśmy aktorami.

 

 

 

Książeczki to nasze przyjaciółki

 

 

Treści edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia

 

Właściwe obchodzenie się z książką.

 

 

 

 

 

Korzystanie z książki źródłem wiedzy i formą spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

 

 

Poznawanie pojęć związanych z książką.

 

 

 

Założenie „Kącika książki”.

 

 

 

 

 

 

Poznanie miejsc, gdzie można książkę kupić lub wypożyczyć. 

Dziecko:

-          wie, że książki należy szanować,

-          ogląda książki nie niszcząc ich, właściwie odwraca kartki,

-          wie, które książki można kolorować, a które służą do czytania i oglądania,

 

-          interesuje się książkami, chętnie je ogląda

-          wie, że w książkach można znaleźć różnorodne wiadomości i informacje,

-          wypowiada się na temat treści książek, ilustracji,

 

-           rozumie pojęcia: okładka, strony, tytuł, ilustracje; pisarz, autor, ilustrator,

 

-          jest współodpowiedzialne za wspólne książki,

-          uczestniczy w organizowaniu okresowych wystawek książek związanych z tematyką realizowaną podczas zajęć,

 

-          wie, co to jest księgarnia, biblioteka, czytelnia,

-          właściwie zachowuje się w bibliotece

 

 

 

 

 

W krainie baśni i opowieści

 

 

Treści edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia

 

Systematyczne słuchanie baśni, legend, opowiadań i utworów poetyckich. Wypowiadanie się na ich temat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność plastyczna i muzyczna inspirowana poznanymi tekstami literackimi.

 

Dziecko:

-          uważnie słucha, skupia uwagę na czytanym tekście,

-          zna wybrane baśnie, legendy, wiersze oraz niektórych autorów,

-          rozpoznaje bohaterów baśni,

-          wyodrębnia postacie pozytywne i negatywne,

-          odróżnia dobre zachowania bohaterów od złych,

-          wypowiada się na temat poznanych utworów literackich,

-          słucha wypowiedzi swoich kolegów,

-          odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu,

-          rozwiązuje zagadki, quizy związane z poznanymi utworami,

 

-          wykonuje prace plastyczne różnymi technikami (rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie, kolaż i in.),

-           dobiera muzykę lub dźwięki „pasujące” do poznanego utworu literackiego,

-          za pomocą instrumentów perkusyjnych lub różnych przedmiotów tworzy efekty akustyczne ilustrujące tekst literacki

 

 

 

Moja własna opowieść

 

 

Treści edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia

 

Zabawy wzbogacające słownictwo i rozwijające umiejętność budowania zdań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie własnych opowieści i książeczek.

Dziecko:

-          wie, co to są rymy, potrafi połączyć rymujące się wyrazy,

-          potrafi dokończyć rozpoczęte zdanie,

-          znajduje wyrazy przeciwstawne, synonimy,

-          układa opowiadania na podstawie ilustracji,

 

-          wymyśla dalszy ciąg akcji lub zakończenie utworu,

-          tworzy własną bajkę lub opowiastkę samodzielnie albo wspólnie z kolegami (przez dopowiadanie),

-          wykonuje własną książeczkę poprzez stworzenie zbioru ilustracji

 

 

 

Poznajemy sztukę teatru

 

 

Treści edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia

 

Oglądanie inscenizacji i spektakli teatralnych.

Dziecko:

-          wie, jak zachować się na uroczystościach oraz w teatrze

 

 

 

Jesteśmy aktorami

 

 

Treści edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia

 

Wiązanie treści utworów literackich z różnymi formami aktywności dziecka.

 

 

 

 

 

Doskonalenie wymowy. Wykorzystanie bajek logopedycznych.

 

Nauka tekstów wierszowanych.

 

 

Udział w uroczystościach przedszkolnych.

Dziecko:

-          wyraża emocje i przeżycia poprzez ruch, taniec, mimikę,

-          wciela się w postacie literackie, tworzy dialogi z drugą osobą,

-          prowadzi dialog z wykorzystaniem pacynek, zabawek,

 

-          wykonuje ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne, dykcyjne,

 

-          powtarza rymowanki, recytuje wiersze,

 

-          prezentuje swoje umiejętności na uroczystościach przedszkolnych.

 

 

 

Powyższe treści realizowane będą przez cały rok szkolny (codzienne obcowanie z książką), zaś dobór tekstów literackich zależny od preferencji dzieci (ten sam utwór może być czytany kilkakrotnie), kalendarza, tematyki realizowanej na zajęciach, aktualnych potrzeb (bajki terapeutyczne), pomysłów nauczyciela.

Dlatego też nie opracowano szczegółowego harmonogramu działań, a jedynie ich propozycje na poszczególne miesiące (do wyboru).

 

WRZESIEŃ

-          zapoznanie z przedszkolną biblioteczką,

-          rozmowy nt. książek,

-          tworzenie „Kącików czytelniczych”

-          czytanie opowiadań Czesława Janczarskiego (ur. 2 września) z okazji rocznicy jego urodzin

-          29 września – obchody Dnia Głośnego Czytania

PAŹDZIERNIK

Czytanie utworów związanych ze świętami wymienionymi w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” :

-          1 października Światowy Dzień Muzyki (czytanie baśni, w których ważną rolę odgrywa muzyka, np. „Muzykanci z Bremy”, „Szczurołap”)

-          1 października to również Światowy Dzień Ptaków (utwory, których bohaterami są ptaki, np. „Ptasie radio”, „Spóźniony słowik” J.Tuwima, „Ptasie plotki”, „Sroka”, „Żuraw i czapla”, „Szpak i sowa” J.Brzechwy)

-          1 października to też Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych (utwory do czytania to np. „Dziadek na huśtawce” R.Piątkowskiej, „Wypożyczalnia babć” M.Czernik)

-          14 października Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia (czytanie książek, których bohaterami są misie, np. Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Paddington)

-          24 października Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych (wyjście do biblioteki szkolnej)

-          26 października urodziny Wandy Chotomskiej (czytanie jej utworów)

LISTOPAD

-          5 listopada Dzień Postaci z Bajek (czytanie baśni, quizy i konkursy dotyczące bohaterów baśniowych, zabawy plastyczne)

-          11 listopada Święto Niepodległości (legendy o początkach państwa polskiego, wiersze patriotyczne)

GRUDZIEŃ

-          słuchanie legend związanych ze Śląskiem

-          czytanie baśni „Królowa Śniegu” fragmentami, przez kilka dni

-          opowiadania o tematyce świątecznej, np. z Wielkiej Świątecznej Księgi

STYCZEŃ

-          8 stycznia urodziny Kornela Makuszyńskiego (czytanie utworów „Przygody Koziołka Matołka”, „Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki”)

-          wiersze, których bohaterami są babcie i dziadkowie

LUTY

-          11 lutego urodziny Doroty Gellner (czytanie jej wierszy)

-          14 lutego Dzień Zakochanych (utwory do czytania, to np.„Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham” Sama Mc Bratneya, „Franklin mówi „kocham cię”, baśnie z motywem miłości „Śpiąca królewna”, „Dzikie łabędzie”, „Baśń o siedmiu krukach”, „Kopciuszek”)

MARZEC

-          21 marca Światowy Dzień Poezji (czytanie klasyków poezji dziecięcej oraz poetów współczesnych: J.Brzechwy, J.Tuwima, D.Gellner, D.Wawiłow, W.Chotomskiej, M.Strzałkowskiej, J.Kulmowej)

-          22 marca Światowy Dzień Wody (utwory, w których woda jest skarbem, np. „Dar rzeki Fly”

-          25 marca urodziny Joanny Kulmowej (czytanie jej utworów, oglądanie filmu o poetce dostępnego na stronie www.cpd.pl )

KWIECIEŃ

-          2 kwietnia urodziny H.Ch.Andersena (czytanie baśni)

-          czytanie utworów o tematyce wielkanocnej

-          14 kwietnia urodziny Danuty Wawiłow (czytanie jej utworów)

MAJ

-          wizyta w bibliotece z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

-          słuchanie legend z różnych regionów Polski

-          słuchanie opowiadań, których bohaterem jest mama (np. „Nasza mama czarodziejka”)

CZERWIEC

-          obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania (np. występy artystyczne inspirowane literaturą, konkursy, parada postaci bajkowych)

-          czytanie utworów o tematyce letniej, wakacyjnej

 

 

 

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

                  Oczekuję, że zajęcia prowadzone w ramach programu edukacji literackiej rozbudzą u dzieci zainteresowania książką, rozwiną umiejętność słuchania ze zrozumieniem, wyobraźnię, słownictwo, ukształtują właściwe postawy prospołeczne, pobudzą do twórczej zabawy.

 

 

 

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU

 

Ewaluacja programu zostanie przeprowadzona pod koniec roku szkolnego. Uzyskane wyniki ewaluacji będą przeanalizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.

Do ewaluacji programu posłużą:

-          obserwacja zaangażowania i zachowań dzieci podczas słuchania utworów literackich

-          obserwacja dzieci podczas zabaw (częstotliwość sięgania po książki, nawiązywanie w zabawach do poznanych utworów)

-          analiza wytworów wykonywanych na podstawie poznanych utworów

-          konkursy wiedzy literackiej i wiedzy o książkach

-          wywiad z dziećmi

-          ankieta dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Burchardt M.: Dziecko i książka, Bliżej Przedszkola nr 12. 51/Grudzień 2005.

Dziadkiewicz J.: Czy warto czytać dzieciom?, Bliżej Przedszkola nr 82-83/2008, zeszyt 1.

Koźmińska I., Olszewska E.: Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2014.

Polcyn K.: Zaciekawić dzieci książką, Wychowanie w Przedszkolu 2003, nr 3.

Ratyńska H.: Literatura dziecięca w pracy przedszkola, Warszawa 1991.

Stysiak S.: Jak zachęcać dzieci do czytania? Spotkania z książką, Bliżej Przedszkola 12. 51/Grudzień 2005.

Zarycht A.: Książka dla dziecka w wieku przedszkolnym, Bliżej Przedszkola nr 7-8/2006, zeszyt 2.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1.      „DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM?” – materiał dla rodziców

2.      Ankieta dla rodziców

3.      Pytania do wywiadu z dziećmi

 

Wszystkie prawa zastrzeżone Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu.
Projekt i wykonanie Intersid.